ค้นหาวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
   
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
สาขา
 
   
   
รายการวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
ชื่อเรื่อง
ดาวน์โหลด
กระบวนการดำเนินกลยุทธ์ของโรงเรียนต้นแบบในฝันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
โดย วิวัฒน์ เฉลิมวรวงศ์ ( 522300372 ) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนโนนสีดาวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
โดย ส่องหล้า บุญอรัญ ( 522301207 ) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การจัดระบบกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 1 ? 6 ในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
โดย นงเยาว์ สังข์มาลา ( 521300884 ) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
โดย จารุวรรณ สุรินทร์ ( 521300397 ) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
โดย ประสิทธิ์ กองณรงค์ ( 521301134 ) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
โดย อนงค์ วิชัยรัมย์ ( 522300606 ) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
โดย จรวยพร แจ้งกระจ่าง ( 521300892 ) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
โดย คงศิลป์ เครื่องประดับ ( 521300478 ) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในอำเภอลำทะเมนชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
โดย เพทาย คำวิจิตร์ ( 522300630 ) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ปีการศึกษา 2552
โดย ชัยสิทธิ์ พิมละมาศ ( 522300575 ) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของสำนักผู้ว่าการระหว่างพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กับบุคคลทั่วไป
โดย ผกามาศ ธรรมจิราพงศ์ ( 511300303 ) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการ สปาในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับผู้อาศัยในท้องถิ่น
โดย ไพโรจน์ สมศรี ( 481300615 ) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทักษะด้านงานประดิษฐ์ด้วยวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนแบบโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย เฉลิมรักณ์ ศรีสถิตธรรม ( 521300193 ) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม
โดย แทน ด่านแก้ว ( 522300698 ) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
โดย ธัญญลักษณ์ เวชกามา ( 522301231 ) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
โดย วิชชุณี การค้า ( 522301184 ) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องเครื่องดนตรีสากล
โดย สุรศักดิ์ ถามั่งมี ( 522300496 ) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การพัฒนาบุคลากรครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
โดย วัชราภรณ์ รัตนไพจิต ( 522301079 ) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
โดย นิติพัฒน์ เหมชัยนันท์ ( 522301192 ) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
โดย วนิดา ทองแสง ( 521301273 ) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  ผลการค้นหา คนพบทั้งหมดจำนวน 125 รายการ
  [1][2][3][4][5][6][7]

 

 
 

Copyright 2017 : North Bangkok University. All Right Reserved.