หลักสูตรที่เปิดสอน

   ระดับปริญญาเอก             ระดับปริญญาโท

   ระดับประกาศนียบัตร


  ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปี 2559-60

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปี 2559-60 ดังนี้ ดร.ธนารัชต์ สมคเณ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริห

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ "5th International Conference on Digital Economy: Challenge & Opportunities"

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ไปร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ "5th International Conference on Digital Economy: Challe

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรณิชา ชาตะพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชูทิศ ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรณิชา ชาตะพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชูทิศ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) เมื่อวันที่ 9 เมษาย

 
 

Copyright 2017 : North Bangkok University. All Right Reserved.